May 11 – 13, 2022
Europe/Istanbul timezone

5 Dakikalık Tez Yarışması / 5 Minute Thesis Presentations

Bu yarışma, Yüksek Lisans ya da Doktora tezini Türkiye’deki bir üniversitede, çok çekirdekli, çok işlemcili, grafik işlemci birimi (GPU) tabanlı, bulut, küme, vb. sistemler ile yüksek başarım elde ederek aşağıdaki alanlarda gerçekleştirmiş bütün öğrencilere/araştırmacılara açıktır.

 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Uygulamaları

 • Endüstri Uygulamaları

 • Makine Öğrenimi için Yüksek Başarım

 • Büyük Veri Uygulamaları

 • Koşut Algoritmalar ve Yaklaşımlar

 • İletişim Sistemleri ve Ara Katmanları

 • Modern Paralel Bilgisayar Donanımları ve Ağları

 • Dağıtık Sistemler

 • Derleyiciler, Kütüphaneler ve Araçlar

 • İş Düzenleyicileri

 • Yüksek Başarımlı Görüntüleme ve Grafik

 • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü

 • Başarım Modelleme

 • Güvenilirlik ve Hataya Dayanıklılık

 • Kaynak Yönetimi

 • Veri Merkezleri ve Yeşil Hesaplama

 • Bulut Hesaplamaları

 • Blok zincir Uygulamaları

Yarışmaya katılabilmek için tezin 1 Ocak 2020 – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında başarıyla savunulmuş (ve/veya komite tarafından kabul edilmiş) olması ve tez danışmanı tarafından 1 Nisan 2022 tarihine kadar basarim2022@basarim.org.tr adresine gönderilecek bir e-posta ile aday gösterilmesi gerekmektedir.

Tez başlığı, sunulduğu tarih, üniversite ve enstitü bilgileri, tez özeti, yarışmacının ve tez danışman(lar)ının isim bilgileri e-posta ile gönderilmelidir. Tez erişime açıksa, pdf formatında e-postaya eklenmesi ya da herkese açık bir erişim linkinin e-postada verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, gizlilik durumu e-postada açıklanmalıdır.

Tezin yarışma için uygunluğu düzenleme komitesi tarafından değerlendirilecek ve sonuç 15 Nisan 2022’ye kadar bildirilecektir. Yarışmacılar en fazla 2 yansı ile 5 dakika boyunca tezlerini BAŞARIM 2022 konferansında jüri üyelerine sunacaktır.
Sunumlar çevrimiçi veya yüz yüze katılımla yapılabilir. Yansılar ve sunum için dil Türkçe ya da İngilizce’dir. En başarılı 3 yarışmacıya konferansın son günü ödülleri takdim edilecektir.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin/araştırmacıların BAŞARIM 2022 konferansına kayıt yaptırması gerekmektedir.

Katılımcılar ve sunumlar aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

Anlatım ve İçerik

 • Katılımcı, tez konusunun geçmişini ve tezinin önemini, uzman olmayan bir kitle için, ilgili terminolojiyi açıklayarak ve jargondan kaçınarak anlatabildi mi?
 • Katılımcı, ele alınan sorunu çözmek için HPC'nin ne kadar önemli olduğunu veya geliştirilen çözümün HPC'ye nasıl katkıda bulunduğunu açıkça anlattı mı?
 • Sunum, bu tezin teorik/pratik etkisini ve olası sonuçları açıkça belirtti mi?
 • Sunum zaman sınırı içinde, açık ve net miydi?

Etkileşim ve İletişim

 • Sunum, izleyicinin daha fazlasını öğrenmek istemesini sağladı mı?
 • Katılımcı, araştırması için duyduğu heyecanı izleyiciye aktarabildi mi?
 • Hazırlanan yansılar sunumun kalitesini artırdı mı?
 • Katılımcı tezi hakkında akıcı bir şekilde mi konuştu?

This competition is open to all students/researchers who have completed their Master's or Doctorate thesis at a university in Turkey using multi-core, multi-processor, GPU-based, cloud, cluster systems and have completed their studies in the following fields.

 • Computational Science and Engineering Applications
 • Industrial Applications
 • High-Performance Computing for Machine Learning
 • Big Data Applications
 • Parallel Algorithms and Approaches
 • Operating Systems and Middlewares
 • Modern Parallel Architectures and Networks
 • Distributed Systems
 • Compilers, Libraries, and Tools
 • Job Scheduling
 • High-Performance Visualization and Graphics
 • Optimizations, Efficiency and Performance Measurements
 • Performance Modeling
 • Reliability and Resilience
 • Resource Management
 • Data Centers and Green Computing
 • Cloud Computing
 • Blockchain Applications

The thesis should be successfully defended (and/or accepted by the committee) between January 1, 2020, and April 1, 2022, in order to be considered for the competition. The thesis supervisor should nominate/offer the participant by sending an e-mail to basarim2022@basarim.org.tr until April 1, 2022.

The thesis title, submission date, university and institute information, thesis summary, name of the participant, and the thesis supervisor(s) should be sent via e-mail. If the thesis is open access, it should be attached to an e-mail in pdf format or a link should be included in the e-mail. Otherwise, the thesis's confidentiality status should be indicated in the e-mail.

The organizing committee will assess the thesis's suitability for the competition, and the results will be announced by April 15, 2022.  At the conference, competitors will have 5 minutes with a maximum of 2 slides to present their theses to the jury members. Competitors can make their presentations online or face-to-face. The language of the presentation might be Turkish or English. On the final day of the conference, awards will be given to the three most successful contestants.

Students/researchers who would like to participate in the competition should register for the conference.

Each participant and presentation will be assessed on the following criteria.  

Comprehension and Content

 • Did the participant provide the background and significance of the thesis, while explaining terminology and avoiding jargon for a non-specialist audience?
 • Did the participant clearly describe how HPC was crucial to solve the problem addressed or how he contributed to HPC?
 • Did the presentation state the impact of the thesis with potential outcomes?
 • Was the presentation within the time limit, clear and concise?

Engagement and Communication

 • Did the presentation make the audience want to know more?
 • Did the participant convey enthusiasm for their research?
 • Did the slides enhance the quality of the presentation?
 • Was the participant fluent while talking about the thesis?